Home | Sa Juan 1:1 at 14, SINO ANG TUNAY NA DIYOS?


“Ang mga pangwakas ng salita ng talatang 1 ay dapat isaling, “Ang logos ay banal,’ Dito, ang salitang theos ay walang pantukoy, na mangangahulugang ito ay pang uri.”

Si CRISTO ba ay Diyos o tao? Siya ba ay tao at Diyos, o tao at hindi Diyos? Ipinakilala ng Bibliya ang maraming katangian at karangalan ni Cristo. Siya ay ginawang Panginoon(Gawa 2:36), Tagapagligtas (Gawa 5:31), Pangulo ng Iglesia (Col. 1:18), at ipinag-utos Siyang sambahin (Filip 2:9-11)

Sa kabila ng lahat ng Kaniyang katangian, pinatutunayan ng mga propeta ng Panginoong Diyos, ng mga apostol, at ng Panginoong Jesucristo mismo na siya ay tao sa Kaniyang likas n akalagayan at siya’y iba sa tunay na Diyos (Isa 53:3; Mat 1:18,20; Gawa 2:22-24, Magandang Balita Bibliya; 1 Tim 2:5; Juan 8:40)

Ngunit sa kabila ng katotohanang ito, marami pa rin sa hanay ng mga nagpapakilalang Cristiano ang naniniwalang Diyos ang Panginoong Jesucristo Gumagamit sila ng mga talatang sa bibliya ang paniniwala nilang ito.

Ang isa sa mga itinuturing nilang malalakas daw na batayan ng kanilang paniniwala ito ay ang isinasaad sa Juan 1:1 at 14 na doon ay itinuturo diumano ni Apostol Juan na si Cristo ay Diyos na nagkatawang tao. Bago pa raw likhain ang sanlibutan ay naroon na Siya o eksistido na. Tama ba ang kanilang pagkaunawa sa nilalaman ng Juan 1:1 at 14

“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay sumasa Dios, at ang salita ay Dios.”

“Nagkatawang tao ang Salita at tumahan sa gitna natin…”(NPV)

Paano inuunawa ng iba ang mga talatang ito? Si Cristo raw ang Salita na may likas na kalagayan na (o eksistido na) noon pang una. Yayamang si Cristo raw ang Salita at ang Salita ay Diyos, kaya si Cristo raw ay Diyos na umiiral na sa pasimula pa lamang at pagkatapos ay nagkatawang-tao. Ito ang aral nila na nakapaloob sa sinasabi nilang ikarnasyon o pagkatawang-tao ng Diyos.

Ano ang dapat nating mapansin sa nilalaman ng Juan 1:1 at 14? UNA, walang sinasabi sa mga talatang ito na si Cristo ay eksistido na o umiiral na sa pasimula pa lamang. IKALAWA, wala rin sinasabi rito na si Cristo ang tunay na Diyos. IKATLO, wala ring sinasabi sa mga talatang ito na si Cristo ay Diyos na nagkatawang tao.

Kaya suriin natin ang bawat sugnay ng talatang Juna 1:1 at ang sugnay ng talatang 14.


Paano dapat unawain ang mga sugnay ng mga talatang ito na gaya ng sumusunod?

1) Sa pasimula ay ang salita
2) At ang salita ay sumasa Dios
3) At ang salita ay Dios
4) Nagkatawang-tao ang Salita (tal 14)
 

SA PASIMULA AY ANG SALITA
Talakayin natin ang nilalaman ng unang sugnay. Paano dapat unawain ang sinasabi ni Apostol Juan na, “Nang pasimula ay ang salita?” Ano ba ang kahulugan ng terminong “salita”? Ito ba ay Cristo na may kalagayan na? Ganito ag sinasabi ng footnote ng Juan 1:1 sa Bagong Tipan na isinalin ng paring Katoliko na si G. Juan Trinidad”

“VERBO...at ang Anak ay tinawag Niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na namumula sa Ama…”

Ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol kay Cristo ay Siya ang Diyos. Ano ang pakahulugan ng isang awtoridad ng Iglesia Katolika sa terminong “Verbo”? HINDI likas na kalagayan kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama (Diyos). Iba ang Verbo o Salita sa tunay na Diyos na kinaroroonan ng salita o kaisipan. Kaya sa pasimula ay hindi pa eksistido o hindi pa umiiral ang Panginoong Jesucristo kundi nasa isip pa lamang Siya ng Diyos.


Namamalagi ba sya sa isip ng Panginoong Diyos? Hindi. Dumating ang panahong si Cristo ay ipinangako ng Diyos, gaya ng nakasulat sa Roma 1:2-3

“Na kanyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, Tungkol sa kanyang Anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.”

Samakatwid wala pang umiiral na Cristo sa pasimula kundi Siya ay pangako pa lamang ng Diyos. Sa halamanan pa lamang ng Eden ay sinalita na ng Diyos ang tungkol kay Cristo (Gen 3:15) at pagkatapos ay kaniyang ipinangako kay Abraham (Gen 17:7, Gal 3:16). Ang aral bang ito ng Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng Cristo na sa pasimulay balak, panukala o plano pa lamang ng Diyos ay sinasang-ayunan maging ng mga nagtuturong si Cristo ay Diyos, gaya ng Iglesia Katolika? Ganito ang sinasabi ng isang aklat Katoliko.

“Si Cristo ay sadyang inilalarawan mula pa sa pasimula ng kasaysayan ng tao.”…Si Cristo na siyang magtitipon sa lahat ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa sa Kaniyang mistikal na Katawan, na ito ay ang Iglesia, ay siyang “ panganay sa lahat ng nilalang” (Col 1:15)’ si Cristo ang tiyak na tiyak na una sa banal na plano.”

Tinatanggap maging ng mga awtoridad Katoliko na si Cristo ay una sa banal na plano o panukala ng Diyos upang maging panganay sa lahat ng nilalang tulad ng isinasaad sa Colosas 1:15. Samakatwid, wala pang Cristo sa kalagayan sa pasimula kundi plano, balak o nasa isip pa lamang Siya ng Diyos. Kaya sinasabi sa unang sugnay ng Juan 1:1 na “Sa pasimula ay ang Salita” (NPV)

AT ANG SALITA AY SUMASA DIOS
Paano ang wastong pangunawa sa sinasabi ni Apostol Juan sa ikalawang sugnay ng Juan 1:1 na, “at ang Salita ay sumasa Dios”? Ihambing natin ito sa itinuturo din ng Bibliya na sa pasimula pa lamang o bago pa lalangin ang daigdig, ang Panginoong Jesucristo ay nasa isip na ng Diyos. Ito ang pinatutunayan ni apostol Pedro sa kaniyang sulat sa 1 Pedro 1:20

“Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig ngunit ipinakikilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.” (Salin ni Trinidad)

Sa liwanag ng katotohanang ito, na sa Bibliya rin nakasulat, dapat nating unawain ang sinasabing “ang Salita ay sumasa Dios”. Sumasa Diyos ang Kaniyang salita. Siya ang may ari o pinagmulan ng salita. Kapag tinanggap na may kalagayan na sa pasimula ang Salita, bilang isang Diyos, at isinaalang –alang ang sinasabi sa ikalawang sugnay ng Juan 1:1 na “ang Salita ay sumasa Dios,” lilitaw na dalawa ang tunay na Diyos: ang Salita at ang kinaroroonan ng Salita. Labag ito sa aral ng Bibliya na iisa lamang ang tunay na Diyos (Juan 17:1, 3; 1 Cor 8:6)

Kailan nagkaroon ng katuparan ang sa pasimula ay salita, plano o pangako pa lamang ng Diyos ukol sa Cristo? Nang sya ay ipinagdalang tao at ipinanganak ng Kaniyang ina na si Maria. Ito ang pinatutunayan sa Galacia 4:4

“Datapwa’t nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan.”

Nang hindi pa ipinagdadalang-tao at ipinapanganak ni Maria ang Panginoong Jesucristo ay hindi pa Sya umiiral, hindi pa sya eksistido o wala pa siyang kalagayan. Sa pasimula ay salita o plano pa lamang ang tungkol sa pagkakaroon ng Cristo. Ang nagplano o nagsalita ay ang diyos. Kaya sinabi ni Apostol Juan sa ikalawang sugnay na , “ang Salita ay sumasa Dios.” Kung gayon, sino ang tinutukoy ni Apostol Juan na tunay na Diyos sa ikalawang sugnay ng Juan 1:1 (“ang Salita ay sumasa Dios”) na kinaroroonan ng Verbo o ng salita? Hindi si Cristo kundi ang AMA. Ito ang pinatutunayan sa sulat din ni Apostol Juan sa Juan 17:1,3:

“Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala Siya sa langit at nagsabi, ‘Ama, dumating na ang oras,… At ito ang buhay na walang hanggan ang makilala Ka nila, ikaw na kaisa isang tunay na Dios, at si Jesu-Cristong sinugo Mo.” (Salita ng buhay)

Pansinin natin na ang sumulat ng Juan 1:1,14 ay si Apostol Juan na siya ring sumulat ng Juan 17:1 at 3. Hindi niya sasalungatin ang kaniyang sariling sulat at pahayag na natutuhan niya mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ang pinakilalang tunay na Diyos sa sulat ni Apostol Juan? Ang Ama at hindi si Cristo.

AT ANG SALITA AY DIYOS
Suriin naman natin ang sinabi ni Apostol Juan sa ikatlong sugnay ng Jaun 1:1 na “at ang Salita ay Dios. “ Ano ang pagkakagamit ng terminong “Dios” sa ikatlong sugnay ng talatang ating pinag-aaralan? Hindi niya ito ginagamit bilang isang pangalan (noun) kundi bilang isang pang-uri (adjective). Inuuri lamang niya ang salita ng Dios. Ano ang katunayan nito ayonsa bibliya? Ano ba ang katangian ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, gaya ng mababasa sa Lucas 1:37. Ganito ang pahayag:

“Sapagkat walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan”

Ano rin ang katangian o uri ng Panginoong Dios na nagsasalita? Ganito ang kaniyang patotoo mismo sa Genesis 35:11

“At sinabi sa kaniya ng Dios, ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat;..”

Samakatuwid, magkauri ang Diyos at ang kaniyang salita sapagkat taglay ng salita ng Diyos ang kapangyarihan ng Diyos na nagsasalita. Kapag sinalita ng Diyos ay tiyak na matutupad (Isa 46:11) Ang katotohanang ito’y tinatanggap maging ng ibang mga nagsusuri. Sa aklat na The New Bible Dictionary, ganto ang sinasabi:

“Ang salita ay may kapangyarihan katulad ng sa Diyos na nagsasalita nito.” (p. 703)

Kaya ginagamit ang terminong “Diyos” sa ikatlong sugnay ng Juan 1:1 (“ang salita ang Dios”) hindi bilang isang pangngalan (noun) kundi bilang pang uri (adjective). Inuuri lamang ang salita o ang verbo ng Diyos. Kauri ng Diyos ang Kaniyang salita sa kapangyarihan kaya sinabing “ang Salita ay Dios”. Ayon din sa iba pang mga nagsuri, kaya sinabing “ang salita ay Dios” ay upang ipakilala o ilarawan ang uri ng Salita, gaya ng sinasaad sa Aid To Bible Understanding:

“Una, dapat na mapansin na sa teksto mismo ay ipinakikita na ang Salita ay ‘kasama ng Diyos,’ dahil dito ay hindi maaring ‘maging Diyos’ samakatuwid baga’y ang Makapangyarihang Diyos. (Pansinin din ang bersikulo 1 na ang Salita ay ang Diyos.) Bilang karagdagan, ang salitang katumbas ng ‘diyos’ (Griyego, the-os) sa ikalawang paglitaw nito sa bersikulo ay walang pantukoy na ‘ang’ (Griyego, ho). Tungkol sa katotohanang ito, sinasabi ni Obispo Westcott, kasamang gumagawa ng Wescott and Hort Greek text of the Christian Scriptures, na: ’…Talagang ito ay hindi dapat magkaron ng pantukoy (the’os, hindi ho the’ os) yayamang ito ay paglarawan sa uri ng Salita at hindi nagtuturo ng Kaniyang Persona.’ (Sinipi mula sa pahina 116 ng An Idiom Book of New Testament Greek, na sinulat ni Prof. C.F.D. Moule, 1953 ed.) Kinikilala rin ng iba pang tagapagsalin na ang terminong Griyego ay ginamit bilang isang pang-uri upang maglarawan sa uri ng Salita, kaya isinalin nila ang parirala nang ganito: ‘ang Salita ay banal.” (p 919)

Ayon din sa aklat na ito, ang terminong “Diyos” ay hindi ginamit na pangngalan (noun) kundi pang-uri (adj), sapagkat ginamit ito upang uriin ay ilarawan ang Salita. Ang Salita ay Diyos. Dapat din mapansin na sa mga manuskritong Griyegong Bagong Tipan, ang terminong “diyos” na nabanggit na sugnay ay walang pantukoy na “ang” (ang katumbas nito sa Griyego ay ho) Samantalang kapag ang terminong “Diyos” ay ginagamit bilang pangngalan (noun) ito ay ginagamitan ng pantukoy, samakatuwid baga’y “ang Diyos” (sa Griyego, ho Theos). Ito rin ay pinatutunayan ni R.H. Strachan, D.D. sa kaniyang aklat na The Fourth Gospel: Its Significance and Environment:

“Ang pangwakas na salita ng tal. 1 ay dapat isaling, ‘Ang Logos ay banal.’ Dito, ang salitang theos ay walang pantukoy, na nangangahulugang ito ay pang-uri.” (p.99)

Dahil walang pantukoy na “ang“ (sa Griyego ho) ang terminong “diyos” (sa Griyego theos) sa ikatlong sugnay ng Juan 1:1, ito ay ginamit bilang pang-uri (adj) at hindi bilang pangngalan (n.) Hindi sinabi ni Apostol Juan na “ ang Salita ay ang Diyos” kundi “ang Salita ay Dios.” Kaya, sa ibang mga salin ng Bibliya ay sinasabi sa ikatlong sugnay ng Juan 1:1 na “ang Salita ay banal” (“the was divine” – Moffatt’s Translation; “the word was divine”-Goodspeed’s Translation).

NAGKATAWANG-TAO YUNG SALITA
Isa ring karaniwang paniniwala na si Cristo ay Diyos na nagkatawang tao dahil sa sinasabi sa Juan 1:14 na, “nagkatawang-tao ang Verbo.” Para sa mga taong nagtataglay ng ganitong paniniwala, may dalawang likas na kalagayan si Jesucristo: taong totoo at Diyos na totoo. Ito ay maling pag-unawa sa nakasulat sa bibliya. Una, WALANG nakasulat sa Juan 1:14 na “ANG DIYOS AY NAGKATAWANG –TAO.” Ikalawa, hindi lamang wala, kundi labag pa, sa Bibliya ang paniniwalang ito sapagkat ang Diyos ay hindi tao(Ose 11:9) at ang tao ay hindi Diyos (Ezek 28:9). Ikatlo, kapag tinaggap ang paniniwala na ang Diyos ay nagkatawang-tao,na mula sa kalagayang espiritu na walang laman at mga buto (Juan 4:24); Lukas 24:39) ay naging tao, labag din ito sa aral ng Bibliya sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ni may anino man ng pag-iiba (Mal 3:6, NPV; Sant 1:17). Kung gayon, pano natin dapat unawain ang sinasabi ng talatang 14 na “Nagkatawang-tao ang Salita”? Natupad ang salita o plano ng Diyos tungkol sa pagkakaroon ng Cristo, at tao ang katuparan nito. Ganito mababasa sa Mateo 1:18, 20:

“Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya’y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo…Datapuwa’t samantalang pinagiisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka’t ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo.”

Ang Diyos ba na nagsalita o ang kinaroroonan ng Salita ang nagkatawang-tao gaya ng ibinibigay na pakahulugan ng iba? HINDI. Ang nakasulat sa Juan 1:14 ay maliwanag: “Nagkatawang-tao ang Salita” (NPV). WALANG SINASABI sa talata na ang Diyos na nagsalita ang nagkatawang-tao. Kaya sa KING JAMES VERSION ang pagkakasalin ay “And the Word was made flesh”(At ang Salita ay ginawang laman). Kung may isang taong nagplano na siya’y magtatayo ng bahay, may bahay na ba? Wala pa dahil plano o salita pa lamang. Ang salita o planong iyon ay kaisipan niya ay sumasa kaniya sapagkat siya ang nagbalak at pinagmulan niyon. Kailan nagkaroon ng bahay? Nang matupad ang plano ukol sa kayarian nito. Nang maitayo na ang bahay, siya ba, na nagsasalita, ang naging bahay? Hindi. Kaya hindi rin ang Diyos na nagsasalita ang nagkatawang tao. Kung gayon, ano ang katumbas ng sinasabing “NAGKATAWANG TAO ANG SALITA?” Natupad ang plano, balak o salita ng Diyos tugkol sa pagkakaroon ng Cristo na sa pasimula’y salita pa lamang ng Diyos-ang katuparan ay tao sa likas na kalagayan.

Bilang pagwawakas, napatunayan natin na nagkamali ng pagkaunawa sa Juan 1:1, 14 ang mga gumagamit ng mga talatang ito upang patunayang si Cristo diumano ay Diyos na nagkatawang tao. LABAG sa aral ng Bibliya ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang tao. LABAG din sa aral ng Bibliya ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. Ang AMA ANG KAISA ISANG TUNAY NA DIYOS, AT ANG PANGINOONG JESUCRISTO AY SUGO NG DIYOS – ito ang pagkakilalang may buhay na walang hanggan (Juan 17:1,3 SNB)

 

This page is maintained and managed by Romano D.

For comments and suggestion you may contact the author. Back to top or index